งานวิจัยต้านเบาหวาน

1.การพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพร เพื่อต้านโรคเบาหวาน การแก่ และโรคมะเร็ง

รศ.ดร.พญ.รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
นายศุภวัฒน์ สุภาวะ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

งานวิจัยต้านมะเร็ง

1. การพัฒนาสมุนไพรทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคมะเร็ง

 

รศ.ดร.พญ.รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
นส.จุฑาทิพย์ ปูเฟย คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่(ขณะนี้กำลังร่วมวิจัย ที่ Clemson University, USA)

 

2.การพัฒนาสารพฤกษาเคมี จากพืชสมุนไพรไทย เพื่อรักษาโรคมะเร็งDevelopment of Phytochemicals from Thai Medicinalplant for Cancer Treatment.

 

นักวิจัย
ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พญ.รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัยร่วมกัน

 

3. การพัฒนาสมุนไพร พญาวานร เป็นอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคมะเร็งทุนวิจัยระดับปริญญาโท

 

นส.พิมพ์ภัณณ์ โกมลฤทธิ์
อาจารที่ปรึกษาการวิจัย
รศ.ดร.พญ. รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

4. การพัฒนาสมุนไพรพลูคาวหมักผสมมะขามป้อม เพื่อเป็นภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและต้านมะเร็ง The Development of Houttuynia Cordata Trunb fermented leaves and Phyllanthus Emblica fruit as Function food products for Cancer
Precention

 

นักวิจัย
รศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย ระดับปริญญาเอก
นส.ชนนิกานต์ สิงห์อ้าย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (เสนอขอทุนจาก พวอ.สวก. รอการอนุมัติ)

 

5. Phenilic Acid Composition and Anti Cancer activity against the Cholangiocarecinoma cell line (KKU-100) of Houttuynia Cordata Trunb fermented product.

 

นักวิจัย
รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ผศ.ดร.กุลศิริ เสนาวงศ์ ดร.บรรจบ ศรีภา
ผู้ช่วยนักวิจัย
นส.ชุติกาล ดาวเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรพลูคาว

1. การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำหมักสมุนไพรพลูคาว

 

รศ.ดร.ธนเศรษฐ  เสนาวงศ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปัจจุบันนายศุภวิชญ์ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ทำวิจัยต่อ)

 

2. วิจัยฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำหมักสมุนไพรพลูคาวในมนุษย์

รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์

ผู้ช่วยวิจัย

นส.คนัสนันท์ วรนาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

( วิจัยในผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ร่วมกับ รพ.ปลาปาก)

 

3. การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรพลูคาว ที่สกัดโดยการเหนี่ยวนำด้วยความร้อน และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ด้วยวิธีทางชีวภาพ Production of Bioactive compounds from thermally induced Houttuynia Cordata Trunb water extract and their Bio- Transformations.

 

นักวิจัย

รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายทศพล คำพลมาก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตีพิมพ์แล้ว และนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

 

4.Recover of Beta Glucosidase producing Lactic Acid Bacteria from fermented water extracts of Houttuynia Cordata Trunb associated with the Anti- Oxidant activity of its fravonoid content

 

นักวิจัย

รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายทศพล คำพลมาก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์แล้ว

 

5.ความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรมของแบคทีเรีย กรดแลคติค ที่คัดแยกได้ กับบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ในน้ำหมักสมุนไพร Relationship between Genetic Characteristics of LAB and Transformation of Bio-Active compounds in Fermented Plu Kao water extract.

 

นักวิจัย

รศ.ดร.สิรินดายุ่นฉลาด

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายทศพล คำพลมาก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต้านการอักเสบ

1. วิจัยฤทธิ์ ต้านการอักเสบ Anti inframmatory Activity of Fermented Broth Houttuynia Cordata Thunb in RAW 264.7 cell

 

รศ.ดร. ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ / รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด

ผู้ช่วยวิจัย

นส.คนัสนันท์ วรนาม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานตีพิมพ์และนำเสนอในงานประชุมวิชาการ “International Biochemistry and Molecular Biology Conference April 2-3, 2014 Bangkok, Thailand.”

 

2. Anti Proliferative Activity of the Lyophilized Powder of Houttuynia Cordata Thunb Fermented product mixed with Phyllanthus emblica Lyophilized product

รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์

ผู้ช่วยวิจัย

นส.ปิยวรรณ กำเนิดขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำเสนอในการประชุมระดับชาติ The 4th International Chemistry and Molecular Biology Conference April 2-3, 2014 Bangkok, Thailand.

3. Inhibition of Phosphodiestease 5 Activity by Dokudami Extra/Plus water extract in vitro

รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์

ผู้ช่วยนักวิจัย

นส.ปวีณา วงศ์ประคำ และ นส.นันธิดา ถิ่นกระบือ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

4.Ethanolic Extract of Fermented Houttuynia Cordata Trunb Induces Human Leukemic HL-60 and Molt-4 cell Apoptosis via Oxidative stress and Mitochondrial Pathway

 

นักวิจัย

รศ.ดร.พญ. รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย

ผู้ช่วยนักวิจัย

นส.พัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทย์ศาสตร์ ม. เชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Vol.12,2011

งานวิจัยต้านอนุมูลอิสระ

1. ผลของน้ำตาลอ้อยต่อฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ในกระบวนการหมักพลูคาว ที่ใช้กล้าเชื้อแบคทีเรีย

 

รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด

ผู้ช่วยนักวิจัย

นส.ปภัชญา ก้อนทอง

 

2. ผลของน้ำตาลอ้อย ต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในกระบวนการหมักสมุนไพรพลูคาว ที่ใช้กล้าเชื้อแบคทีเรีย กรดแลคติค

 

นักวิจัยระดับ ป.โท ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

3. การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำหมักพลูคาว ด้วยการผสมกับกระชายดำและหมักด้วย แบคทีเรีย กรดแลคติค Increase in Anti-oxidant activity of Plu Kao juice by Mixing it with Krachaidum and fermenting by Lactic Acid bacteria starters.

ทีมวิจัย
รศ.ดร. สิรินดา ยุ่นฉลาด คณะเทคโนโลยี

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิ์รอด คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยนักวิจัย

นายทศพล คำพลมาก คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น