เมื่อวันที่​ 30​ ตุลาคม​ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ​ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ กับ​
บริษัทโพรแลค​(ประเทศไทย)​จำกัด​ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาในสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ​
และสาขาวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนทางวิชาการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย​
และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*